Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Vertaalservice Centipede
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg onder nummer 14043210


Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

1.2 Opdrachtnemer: Vertaalservice Centipede.


Artikel 2 - Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomsten, en de daarmee verband houdende dienstverlening.

2.2 Voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.


Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen

3.1 Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave of soortgelijke mededeling verplicht de opdrachtnemer niet tot het sluiten van een overeenkomst met opdrachtgever.

3.2 Aanbiedingen van opdrachtnemer zijn steeds vrijblijvend, en kunnen slechts zonder afwijking worden aanvaard.


Artikel 4 - Opdracht

4.1 Een opdracht wordt onder zodanig voorbehoud aanvaard dat opdrachtnemer gerechtigd is binnen vijf werkdagen na aanvaarding van de opdracht deze te retourneren. Opdrachtnemer is in dergelijk geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

4.2 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van de krachtens de overeenkomst door de opdrachtnemer te verrichten prestatie.

4.3 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt.

4.4 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te doen uitvoeren.

4.5 Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te annuleren, mits opdrachtgever de hierdoor voor opdrachtnemer ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt mede begrepen de door opdrachtnemer geleden verliezen en gederfde winst, en in elk geval de kosten welke opdrachtnemer reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder begrepen die van gereserveerde capaciteit, ingekochte materialen en ingeroepen diensten.


Artikel 5 - Prijs

5.1 Indien voor de te verrichten prestatie een woordtarief wordt gehanteerd, wordt voor het berekenen van de prijs uitgegaan van het aantal woorden (= woorden, getallen, afkortingen, etc. in de ruimste zin) van de doeltekst, tenzij anders is overeengekomen.

5.2 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen.

5.3 De prijs die opdrachtnemer voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

5.4 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer door opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd, welke opdrachtnemer tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.


Artikel 6 - Betalingstermijn

6.1 De factuur wordt toegezonden nadat de prestatie is verricht en afgeleverd, en dient binnen 30dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bezwaren tegen een factuur dienen, onverlet de verplichting tot tijdige betaling, binnen 20dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend.

6.2 Bij niet tijdige betaling binnen de gestelde termijn is opdrachtgever in verzuim, zonder dat ingebrekestelling door opdrachtnemer is vereist.

6.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd.

6.4 Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is opdrachtgever voorts gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen alle kosten van opdrachtnemer, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 150,00.


Artikel 7 - Wijze van levering

7.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de opdrachtgever zijn beroep of bedrijf uitoefent.

7.2 Opdrachtnemer is niet gehouden de door hem verrichte prestatie in gedeelten af te leveren.

7.3 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door de opdrachtnemer verrichte prestatie. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de af te leveren prestatie weigert in ontvangst te nemen.

7.4 Iedere aflevering van de door opdrachtnemer verrichte prestatie geschiedt onder voorbehoud van het eigendom van de stoffelijke zaken welke aan de aflevering verbonden zijn. Het eigendom gaat over op het moment dat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.


Artikel 8 - Termijn van levering

8.1 Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.

8.2 De binding van de opdrachtnemer aan de eventueel overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever en de opdrachtnemer wijziging in de specificaties van de opdracht zijn overeengekomen. Partijen zijn gehouden in dergelijk geval een nieuwe termijn overeen te komen. Indien partijen geen nieuwe termijn overeenkomen is het bepaalde van artikel8.1 van toepassing.

8.3 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen termijn te wijzigen wanneer door opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd, welke opdrachtnemer tot meer werkzaamheden noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.

8.4 De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door opdrachtnemer mogelijk te maken.


Artikel 9 - Onderzoek bij aflevering

9.1 De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de opdrachtnemer de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de opdrachtnemer er terstond schriftelijk van in kennis te stellen zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient evenbedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14dagen na aflevering.

9.2 De opdrachtnemer is steeds gerechtigd een ondeugdelijke prestatie te herstellen, voor zover de bezwaren billijk zijn en de te verbeteren tekstgedeelten duidelijk worden aangegeven.

9.3 De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld in lid1 van dit artikel binnen de gestelde termijn te doen.

9.4 De prestatie van de opdrachtnemer geldt in ieder geval als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.


Artikel 10 - Auteursrecht

10.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de opdrachtnemer het auteursrecht op de door hem geleverde prestatie.

10.2 De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer te vrijwaren tegen aanspraken op grond van inbreuk op eigendoms-, octrooi- en auteursrecht betreffende de uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 11 - Geheimhouding

11.1 Opdrachtnemer is gehouden tot geheimhouding van alle informatie welke verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 12 - Overmacht

12.1 Tekortkomingen door opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van brand, ongeval, ziekte, uitvoerbeperkingen, maatregelen van overheidswege, of andere omstandigheden waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, worden aangemerkt als niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen en geven opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.


Artikel 13 - Aansprakelijkheid, vrijwaring

13.1 Behalve in geval van opzet of grove schuld is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, geleden door opdrachtgever en/of derden.
Iedere vorm van aansprakelijkheid van opdrachtnemer vervalt in ieder geval na verloop van drie maanden na het verrichten en afleveren van de prestatie.
Ingeval van aansprakelijkheid van opdrachtnemer kan ten hoogste aanspraak worden gemaakt op vergoeding van de declaratiewaarde van de opdracht, zulks met een maximum van € 500,00.

13.2 Opdrachtnemer is tevens niet aansprakelijk voor het verlies en/of de beschadiging van informatiedragers van welke aard ook, aan hem ter beschikking gesteld voor de nakoming van de overeenkomst.

13.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kosten of schaden, van welke aard ook en door wie ook geleden, welke het gevolg zijn van het transport of de verzending van informatie(dragers). Hieronder is mede begrepen de aflevering van de prestatie uit de overeenkomst.

13.4 Indien de opdrachtnemer ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem ter zake volledig vrijwaren en de opdrachtnemer alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.


Artikel 14 - Afwijking

14.1 Afwijking van deze algemene voorwaarden kan slechts geldig geschieden op schriftelijke wijze.


Artikel 15 - Geschillenbeslechting

15.1 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer dan wel nadere tussen hen gesloten overeenkomsten, die daarvan het gevolg zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.


Artikel 16 - Toepasselijk recht

16.1 De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt beheerst door het Nederlands recht.